Školství

Zbečnická mládež chodila od nepaměti do školy Hronovské. Vincenc Krejčí  z č. p. 3, starosta obce od roku 1834 do roku 1864, staral se také o lepší vyučování dítek. On vymohl, že podučitel z Hronova do Zbečníka docházel, a v nějaké světnici vyučoval. Za cestu mu platila obec 40 kr. denně. Tak byla škola u jistého Prouzy, později u Adolfa Vepřka.

Starosta Krejčí pečoval také o chudé. Přičiněním jeho vystavěn byl domek č. p. 132 pro místní chudé. Do toho domku přestěhována byla roku 1861 škola.

On se zasazoval o samostatnou školu, ale churavost donutila jej, že po třicetileté práci z úřadu se poděkoval a brzy potom zemřel. Nový obecní výbor a starosta Josef Vít z č. p. 21 docílili, čeho Krejčí vymoci již nemohl. Místodržitelským rozkazem ze 16. ledna roku 1865 povolena ve Zbečníku samostatná škola. Špitál č. p. 132 shlédnut a schválen za školní dům.

Poněvadž toho času obec patronem školy byla, volilo obecní zastupitelstvo samo učitele, a tak zvolilo 11. dubna pana Čeňka Haška, podučitele ve Rtyni. Od 1. dne měsíce května roku 1865 vyučuje neúnavně mládež zdejší. S občany založil roku 1868 knihovnu školní, po roce 1875 podařilo se mu, že může chudou mládež potřebami školními opatřovati, totiž: František Kubík, polní zahradník č. p. 42, manželka téhož Anna Kubíková odkázali v závětích svých po 100 zlatých a později Antoním Matějka chalupník č.p. 50 dalších 50 zlatých r. m. k tomu účelu, aby za úrok z jistin těch chudým dětem potřeby školní opatřovány byly. Každoročně 23. prosince pomodlí se mládež za ty dobrodince, zazpívá nábožnou píseň a bývá podělena.

č.p.143 - škola v letech 1879 ÷ 1910

Když školních dítek značně přibylo, rozšířena škola zdejší od 2. dubna 1876 ve dvoutřídní a pan Čeněk Hašek jmenován řídícím učitelem. Pro druhou třídu najata světnice od p. Kristiana Klikara, ale brzy obec koupila od p. Jana Macha, hostinského, novou budovu č. p. 143 a upravila ji za školní dům, v němž jsou nejen obě třídy, ale i byty obou učitelů.

zdroj textu: Ratibor roč. VI. z roku 1889

slavnost položení základního kamene nové školy (rok 1909)

 výřez pohlednice z roku 1910